ALGEMENE VOORWAARDEN VAN colorFabb B.V.

Herziene versie, juli 2020

Deze pagina bevat de algemene voorwaarden (de "Algemene voorwaarden") waarop colorFabb BV haar producten levert (elk een "Product") die worden vermeld op haar website https://colorfabb.com/nl/de (de "Site") of anderszins aan u worden verkocht. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u producten bestelt. U dient te begrijpen dat door het bestellen van een van onze producten, u ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.

1. Toepasbaarheid 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten met betrekking tot bestellingen van colorFabb B.V ..
1.2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen op bepaalde diensten en / of producten expliciet omschreven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. Bij afwijkingen tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden prevaleren de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen colorFabb BV en haar contractspartij in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de ongeldige. of ongeldige bepalingen, waarbij het doel en de betekenis van de ongeldige of ongeldige bepaling zoveel mogelijk in aanmerking worden genomen.
1.4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door colorFabb B.V. in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
1.5. De toepasbaarheid van de door de contractspartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door colorFabb B.V ..
1.6. “Contractspartij” wordt gedefinieerd als elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie heeft met colorFabb B.V ..
1.7. colorFabb B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.
1.8. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de contractspartij deze algemene voorwaarden alsmede alle overige rechten en plichten die op de website van colorFabb B.V. vermeld staan.
1.9. Het is colorFabb B.V. toegestaan ​​werkzaamheden uit te besteden aan derden bij het uitvoeren van een overeenkomst met de contractspartij.

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of offertes dienen te worden beschouwd als een uitnodiging aan de potentiële koper tot aankoop. colorFabb B.V. is aan dergelijke zaken op geen enkele wijze gebonden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging. Aanvaarding van de uitnodiging door de potentiële koper tot het doen van een bod geldt als een geldig bod en leidt pas tot een overeenkomst indien aan de navolgende aspecten van dit artikel is voldaan.

2.2. Specifieke aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad het toelaat.

2.3. Een gepersonaliseerde offerte is twee (2) weken geldig, tenzij in de offerte een andere termijn wordt vermeld.

2.4. Een aanbod van de potentiële koper zoals genoemd in artikel 2.1 komt tot stand wanneer:

  • de potentiële koper zijn persoonsgegevens op de website heeft ingevoerd en de gegevens elektronisch naar colorFabb B.V. zijn verzonden en door colorFabb B.V. zijn ontvangen, of;
  • de potentiële koper expliciet de wens te kennen heeft gegeven, per woord, telefax of schriftelijk, een bepaald product en / of dienst te willen ontvangen, of;
  • een offerte wordt ondertekend door de koper en door colorFabb B.V. ontvangen in het geval dat colorFabb B.V. een gepersonaliseerde offerte heeft uitgebracht.

2.5. Een overeenkomst, inclusief elke wijziging of aanvulling hierop, is voor colorFabb B.V. eerst bindend wanneer een orderbevestiging aan de koper is verstrekt, via e-mail of anderszins. Deze overeenkomst kan door colorFabb B.V. worden herroepen indien de koper niet of in het verleden niet aan de eisen voldoet. In dat geval zal colorFabb B.V. dergelijke bevindingen binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling aan de koper melden.

2.6. Koper en colorFabb B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat bij gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst tot stand komt na het voldoen aan de eisen genoemd in artikel 2.4 en 2.5. Met name het ontbreken van een schriftelijke handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. In dat geval gelden de elektronische bestanden van colorFabb B.V., voor zover de wet dit toelaat, als vermoeden van bewijs.

2.7. De koper kan geen item toevoegen aan of verwijderen uit een bestelling die al is geplaatst. Bestellingen worden niet gecombineerd, voor of nadat ze zijn geplaatst, tenzij schriftelijk overeengekomen met colorFabb. Alle items die gecombineerd moeten worden, moeten in één bestelling staan.

2.8. colorFabb B.V. behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de bestelhoeveelheid van een product of dienst te beperken en / of service aan de koper te weigeren. colorFabb B.V. kan ook verificatie van informatie verlangen voorafgaand aan de acceptatie en / of verzending van een bestelling.

2.9. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, vastleggingen etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de meest relevante kenmerken van de producten die telefonisch of per e-mail worden verstrekt, zijn altijd zo nauwkeurig mogelijk. colorFabb B.V. garandeert niet dat alle aanbiedingen en producten volledig overeenstemmen met de verstrekte informatie. Afwijkingen kunnen nimmer leiden tot terugbetaling of ontbinding van de overeenkomst.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, tenzij specifiek vermeld.

3.2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad het toelaat.

3.3. De koper is de prijs verschuldigd zoals door colorFabb B.V. gedefinieerd in de opdrachtbevestiging conform artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden. Eventuele (manipulatie) fouten in de offerte, zoals kennelijke gebreken, kunnen door colorFabb B.V., ook na het bereiken van de overeenkomst, worden gecorrigeerd.

3.4. Transportkosten worden apart vermeld. Voor leveringen buiten Nederland gelden speciale tarieven. Transportkosten mogen niet vermeld worden op de aanbieding, offerte of orderbevestiging, maar zullen wel op de factuur staan.

3.5. Wanneer de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten zijn gestegen in de periode tussen bestelling en uitvoering van de bestelling, heeft de koper het recht de bestelling te annuleren of de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na bekendmaking van de prijsverhoging door colorFabb BV.

3.6. In het geval dat een product van colorFabb B.V. ten onrechte tegen een onjuiste prijs wordt vermeld, behoudt colorFabb B.V. zich het recht voor om bestellingen voor een product met een onjuiste prijs te weigeren of te annuleren. colorFabb B.V. behoudt zich het recht voor om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en / of er een creditcard in rekening is gebracht. Als de creditcard van de koper al in rekening is gebracht voor de aankoop en de bestelling wordt geannuleerd, zal colorFabb B.V. een credit card op de creditcardrekening zetten ter hoogte van de onjuiste prijs.

3.7 Indien een andere valuta dan de euro wordt gebruikt, bepaalt colorFabb de eerlijke omrekenkoers van die dag, die geldig blijft gedurende de looptijd van de aanbieding of totdat de bestelling of factuur is betaald.

4. Betaling

4.1. Bestellingen dienen betaald te worden met 100% aanbetaling. colorFabb B.V. kan in de toekomst andere betalingsmogelijkheden opnemen. Andere betalingsmogelijkheden worden op de website aangekondigd.

4.2. Indien colorFabb B.V. een alternatieve betalingstermijn is overeengekomen, leidt het verstrijken van deze termijn automatisch tot het nalaten van de koper. Afwijkende betalingstermijnen kunnen alleen onder bijzondere voorwaarden schriftelijk worden overeengekomen.

4.3. Niet of niet tijdige betaling door koper leidt tot een verschuldigde rente van 1,5% per maand vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand geldt.

4.4. De kosten, zowel in als buiten rechte, veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de koper, komen voor rekening van de koper.

4.5. Het is colorFabb B.V. toegestaan ​​bij niet tijdige betaling door de koper de overeenkomst direct te ontbinden dan wel de levering uit te stellen tot het moment dat de koper aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, de betaling van verschuldigde rente en overige kosten daaronder begrepen.

5. Levering en levertijd

5.1. Bestellingen worden zo snel mogelijk geleverd, afhankelijk van de beschikbaarheid van het product. colorFabb B.V. streeft ernaar de producten binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling en aanbetaling te verzenden. De uiterste leverdatum is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, aanbetalingen niet inbegrepen, waarbij de uiterste leverdatum dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling is. Een overeengekomen levertijd is steeds indicatief en geen fatale termijn, noch kunnen aan overschrijding van de levertijd enig recht worden ontleend. colorFabb B.V. kan informatie over levertijden op de website of op andere schriftelijke wijze bekend maken. Dergelijke informatie is altijd indicatief.

5.2. In het uitzonderlijke geval dat artikelen niet in de gewenste periode kunnen worden verzonden, zal colorFabb B.V. proactief contact opnemen met de koper om te proberen tot een oplossing te komen voor de afhandeling, inclusief de mogelijkheid om de bestelling te annuleren.

5.3. Bestellingen worden verzonden naar het afleveradres dat is vermeld in de bestelling van de koper. Voor internationale bestellingen is de koper ook verantwoordelijk voor alle tarieven, belastingen, toeslagen, btw en invoerrechten die bij ontvangst verschuldigd zijn.

5.4. Direct nadat de zaken zijn geleverd draagt ​​de koper het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door deze zaken of onderdelen mocht ontstaan. De koper draagt ​​ook het transportrisico vanaf het moment van levering. De koper is verantwoordelijk voor het indienen van claims tegen vervoerders voor beschadigde en / of zoekgeraakte zendingen.

5.5. colorFabb B.V. is niet verantwoordelijk voor vertragingen, verlies of schade als gevolg van zendingen die naar onjuiste, ongeldige adressen of juiste adressen zijn verzonden. Bestellingen kunnen om verschillende redenen worden geretourneerd, waaronder: niet-betaling van tarieven, onjuist adres, niet opgeëist bij het postkantoor, enz. Als een pakket wordt geretourneerd of geweigerd, wordt er contact opgenomen met de koper.

6. Herroepen rechten

6.1. De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen zeven (7) werkdagen na levering van het product, zonder boete en zonder opgave van redenen. De koper kan alleen aanspraak maken op garantiebepalingen als het product en de verpakking binnen deze termijn in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat worden geretourneerd. Alle verzonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen bij de retourzending te worden meegestuurd.

6.2. colorFabb B.V. is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of vermissing van het product of verpakking tijdens de retourlevering.

6.3. De kosten voor het retourneren van het product zijn voor de koper.

6.4. Indien de koper gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht zoals genoemd in de vorige artikelen, zal colorFabb B.V. de contante waarde van de geleverde goederen moeten terugbetalen binnen dertig (30) dagen nadat de producten aan colorFabb B.V. zijn geretourneerd.

6.5 Alvorens een product aan colorFabb B.V. te retourneren zal de klant colorFabb B.V. hierover informeren. colorFabb B.V. zal dan een formulier voor het retourneren verstrekken en het pakket / de pakketten aanbieden om op kosten van colorFabb op te halen. Indien extra kosten voor rekening van de klant komen, wordt de klant hierover geïnformeerd voordat dergelijke kosten worden gemaakt.

6.6 Bepaalde producten worden op bestelling gemaakt voor de klant. Deze producten zijn met zorg gemaakt door colorFabb B.V. en kunnen niet geretourneerd worden, tenzij het materiaal technisch defect is. Voor filamenten die zijn gemaakt met een aangepaste kleur, kan de klant ervoor kiezen om een ​​spuitgegoten plaat ter referentie en goedkeuring te hebben voordat de productie begint. Als een klant afziet van deze optie, is het risico van enig kleurverschil (of de verwachting van de klant van deze kleur) voor dat product voor de klant. colorFabb B.V. heeft er alles aan gedaan om dergelijke producten te produceren volgens de specificaties van de klant.7. Retourneren van product

7.1. Bij aflevering van de goederen inspecteert de koper de staat van de goederen. Indien er schade is toegebracht aan goederen of materialen, zal de koper alle mogelijke voorzieningen treffen om van de vervoerder schadevergoeding te verkrijgen.

7.2. Alle goederen worden gecontroleerd voordat ze worden verzonden. In het onwaarschijnlijke geval dat goederen defect zijn, moeten deze worden geretourneerd naar colorFabb B.V. op het adres dat op de orderfactuur staat vermeld. Retourneren van producten is alleen mogelijk in combinatie met een originele factuur en originele, complete en onbeschadigde producten. Zie ook 6.5.

7.3. colorFabb B.V. neemt geen geassembleerde machine of geopende kits van colorFabb B.V. terug. Producten met een totale waarde onder de € 40,00 kunnen niet geretourneerd worden naar colorFabb B.V ..

7.4. Ontbrekende onderdelen dienen binnen veertien (14) dagen na leverdatum schriftelijk of per e-mail aan colorFabb B.V. te worden gemeld.

7.5. Defecte door colorFabb B.V. vervaardigde producten zullen door deze worden vervangen, indien deze binnen één (1) maand na levering worden teruggestuurd en indien colorFabb B.V. concludeert dat het product inderdaad defect is. colorFabb B.V. accepteert geen goederen die duidelijk meer zijn gebruikt dan nodig is om hun functionaliteit te evalueren. Als blijkt dat de goederen in werkende staat verkeren en het gebrek aan functionaliteit het gevolg is van een gebrek aan kennis of een montagefout bij de koper, vindt geen restitutie plaats, maar worden de goederen op eigen kosten aan de koper geretourneerd. Als er aanwijzingen zijn dat het product is aangepast of dat er een reparatie aan is gedaan, zal colorFabb B.V. niet verantwoordelijk worden gesteld en zal daarom niet voor omruiling zorgen.

7.6. Annuleringen of terugbetalingen van bestellingen zijn van toepassing onder de volgende voorwaarden: 1. - Wanneer colorFabb B.V. niet langer een of meer items van de daadwerkelijke bestelling kan leveren (d.w.z. niet meer leverbare onderdelen). 2. - Als een of meer items van de daadwerkelijke bestelling naar verwachting niet binnen 30 dagen of meer worden verzonden. 3. - Wanneer een of meer items van de daadwerkelijke bestelling zijn gemarkeerd als Op voorraad maar feitelijk niet op voorraad waren.

7.7. Retourzending is de verantwoordelijkheid van de koper. Alle retourzendingen worden financieel gecrediteerd op dezelfde manier als de bestelling is betaald of met een vervangend product. Voor retourzendingen is een autorisatie voor retourartikelen (RMA) vereist.

7.8 Retourzending is alleen mogelijk indien colorFabb B.V. vooraf op de hoogte is gesteld met een duidelijke omschrijving van de reden (en) van retourzending, geheel of gedeeltelijk. De koper kan geen rechten claimen als de goederen onaangekondigd zijn aangekomen.

8. Eigendom

8.1. De eigendom van de goederen, al dan niet behandeld, gaat over op de contractspartij op het moment dat de koper aan colorFabb BV de krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen volledig inclusief rente, kosten en schade van producten en / of diensten uit deze order betaalt. , eerdere bestellingen en toekomstige bestellingen.9. Garanties en aansprakelijkheid

9.1. colorFabb B.V. ziet het als een plicht om waardevolle producten te leveren. Alle producten en diensten die colorFabb B.V. aanbiedt zijn echter vaak experimentele halffabrikaten (in die zin dat de klant een eindproduct maakt van het materiaal dat door colorFabb B.V. wordt verkocht) en bedoeld voor de "makers" -gemeenschap. Deze producten zijn niet getest door onafhankelijke laboratoria en mogen alleen worden gebruikt door mensen die de risico's begrijpen. De aangeboden producten kunnen worden gebruikt om machines te maken waarvan noch de prestatie, noch een goede of veilige werking kan worden gegarandeerd, aangezien ze de exclusieve verantwoordelijkheid zijn van de experimentator die deze producten in hun projecten toepast. Montage-instructies worden slechts gedeeltelijk door colorFabb B.V. verstrekt en kunnen bijdragen van derden bevatten. colorFabb B.V. kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de veilige of goede uitvoering van deze montagestappen, noch aanvaardt colorFabb B.V. verantwoordelijkheid voor het functioneren van de resulterende montage.

9.2. colorFabb B.V. is nimmer gehouden de koper of andere partijen financieel te vergoeden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of schuld. colorFabb B.V. is niet aansprakelijk voor enige opgelopen indirecte schade of geleden schade met betrekking tot gederfde inkomsten of winst.

9.3. In het geval colorFabb B.V. verplicht is de koper financieel te vergoeden, is het bedrag altijd beperkt tot het factuurbedrag met betrekking tot het product en / of dienst dat de schade heeft veroorzaakt.

9.4. De garantie van colorFabb B.V. is niet van toepassing indien:

- de gebreken zijn (mede) het gevolg van normale slijtage, onoordeelkundige of onjuiste behandeling of gebruik, onoordeelkundig of onjuist onderhoud;

- het product wordt gebruikt voor andere dan normale doeleinden of wordt onjuist gebruikt;

- de koper of de eindgebruiker houdt zich niet strikt aan de gebruiksaanwijzingen van colorFabb B.V .;

- de originele factuur ontbreekt, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt.

9.5. Bij het uitoefenen van garantiebepalingen kan colorFabb B.V. het volgende doen:

- pas het bedrag op de factuur aan;

- het geleverde artikel vervangen door een artikel met gelijke specificaties, of het geleverde repareren, in welk geval het geleverde artikel teruggestuurd dient te worden naar colorFabb B.V.

- het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te herroepen onder terugbetaling van het door de koper betaalde bedrag, zonder gehouden te zijn tot financiële vergoeding van enige schade aan de koper. De koper is verplicht colorFabb B.V. drie (3) mogelijkheden te geven om eventuele gebreken te herstellen.

9.6. De koper stelt colorFabb B.V. niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden, tenzij de wet het ten laste brengen van dergelijke schade en kosten strikt verbiedt.

9.7. Het is mogelijk dat colorFabb B.V. op haar website links plaatst naar andere websites die voor een bezoeker interessant kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. colorFabb B.V. is niet aansprakelijk voor de inhoud van de gelinkte websites of het gebruik daarvan.

9.8 colorFabb B.V. biedt een beperkt assortiment 3D-printers aan op haar website. Deze printers worden vervaardigd door derden en niet door colorFabb B.V., die deze producten alleen doorverkoopt. Montage en gebruik vallen onder de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker. colorFabb B.V. kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onjuist gebruik van deze machines, zoals gedefinieerd in de handleiding, website of anderszins gedefinieerde instructies van de fabrikant.

9.9 colorFabb B.V. biedt 3D-printfilamenten aan die door derden zijn vervaardigd (niet-colorFabb-filamenten). Deze filamenten zijn vervaardigd en verpakt volgens de normen van die specifieke fabrikant en kunnen afwijken van de eigen norm van colorFabb. Hoewel colorFabb B.V. elke claim in behandeling neemt, ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het filament en de verpakking uitsluitend bij de oorspronkelijke fabrikant.

10. Overmacht

10.1. In geval van overmacht is colorFabb B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen. De betreffende verplichtingen worden opgeschort voor de gehele duur van de overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan ​​iedere omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van colorFabb BV, ook indien deze bij het aangaan van de overeenkomst voorzien had kunnen zijn, die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of permanent verhindert, waaronder begrepen maar niet beperkt tot oorlog, oorlogsdreiging, burgeroorlog, rellen, vakbondsacties, uitsluiting van werkleden, transportmoeilijkheden, brand, dagen niet gewerkt vanwege ongeschikt weer en andere verstoringen van de zaken van colorFabb BV of haar leveranciers.

11. Intellectuele eigendom

11.1. De koper erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de krachtens de overeenkomst te leveren producten en of bijbehorende ontwerpen, documentatie, rapporten, aanbiedingen en bijbehorend voorbereidend materiaal uitsluitend bij colorFabb B.V., toeleveranciers of andere rechthebbenden berusten.

11.2. Intellectuele eigendomsrechten omvatten octrooien, auteursrechten, handelsmerken en andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder technische en commerciële knowhow, methoden en concepten.

11.3. Het is de koper niet toegestaan ​​enige intellectuele eigendomsrechten zoals omschreven in dit artikel, bijvoorbeeld vermenigvuldiging, te wijzigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van colorFabb B.V., haar leveranciers of andere rechthebbenden.

11.4. De volledige inhoud van de websites van colorFabb BV, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder de Nederlandse wet en andere auteursrechtwetten, en is eigendom van colorFabb BV. Het collectieve werk omvat werk dat in licentie is gegeven aan colorFabb BV Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van hardcopy delen van deze site met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij colorFabb BV of het kopen van colorFabb BV producten. De koper mag delen van het materiaal uit de verschillende delen van de site alleen voor niet-commercieel gebruik van de koper weergeven en, behoudens uitdrukkelijk vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, downloaden of afdrukken, of een bestelling plaatsen bij colorFabb BV of om colorFabb BV-producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is strikt verboden, tenzij geautoriseerd door colorFabb B.V ..

11.5 colorFabb is een geregistreerd handelsmerk en mag alleen na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van colorFabb B.V. door derden worden gebruikt.

12. Persoonlijke gegevens

12.1. colorFabb B.V. will process the personal data of the buyer in accordance with her privacy statement, which is available on the website.
12.2. colorFabb B.V. fully respects the applicable laws and regulations regarding the processing of personal data. Its privacy statement is in accordance with EU law GDPR 2016/679

13. Toepasselijk recht en rechten

13.1. Op de aanbiedingen / overeenkomst en nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

13.2. De toepasbaarheid van het Weens Koopverdrag (CISG) en het VN-Verdrag van 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken worden uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3. Alle geschillen, van welke aard dan ook - waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de aanbieding / overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen partijen ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar colorFabb BV gevestigd is. gelegen, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechtbank aanwijst.

13.4 Elke actie of claim die de koper heeft met betrekking tot de websites of anderszins met betrekking tot colorFabb BV (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van colorFabb BV-producten) moet worden aangevangen binnen één (1) jaar na de claim of oorzaak van actie ontstaat. Het nalaten van colorFabb B.V. om strikte uitvoering van enige bepaling van deze algemene voorwaarden aan te dringen of af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enige bepaling of recht. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch de handelspraktijk zal een van deze voorwaarden wijzigen. colorFabb B.V. kan haar rechten en plichten onder deze overeenkomst te allen tijde aan een partij overdragen zonder kennisgeving aan de koper.

14. Gebruik van websites

Pesterijen op welke manier dan ook op de site, inclusief via e-mail, chat of door gebruik van obsceen of grof taalgebruik, is ten strengste verboden. Het nabootsen van anderen, inclusief een colorFabb B.V. of een andere gelicentieerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger, evenals andere leden of bezoekers van de site, is verboden. De koper mag geen inhoud uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren via de website die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreukmakend op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins verwerpelijk is en die een strafbaar feit kan vormen of aanmoedigen, de rechten van een partij schenden of anderszins aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid of een wet overtreden. De koper mag geen commerciële inhoud op de site uploaden of de site gebruiken om anderen te vragen lid te worden van of lid te worden van een andere commerciële online dienst of andere organisatie.

15. Disclaimer voor deelname

colorFabb B.V. beoordeelt en kan niet alle mededelingen en materialen bekijken die zijn geplaatst op of gemaakt door gebruikers die de site bezoeken, en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van deze mededelingen en materialen. De koper erkent dat colorFabb B.V., door de mogelijkheid te bieden om door gebruikers gegenereerde inhoud op de site te bekijken en te verspreiden, slechts optreedt als een passieve kanaal voor een dergelijke distributie en geen enkele verplichting of aansprakelijkheid aangaat met betrekking tot enige inhoud of activiteiten op de site. ColorFabb BV behoudt zich echter het recht voor om communicatie of materiaal te blokkeren of te verwijderen waarvan het vaststelt dat het (a) beledigend, lasterlijk of obsceen is, (b) frauduleus, bedrieglijk of misleidend, (c) in strijd is met een auteursrecht, handelsmerk of ; ander intellectueel eigendomsrecht van een ander of (d) beledigend of anderszins onaanvaardbaar voor colorFabb B.V. naar eigen goeddunken.

16. Vrijwaring

De koper stemt ermee in om colorFabb BV, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers (gezamenlijk de "service providers") schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaten. vergoedingen die het gevolg zijn van enige overtreding van deze algemene voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot het account van de koper (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door de koper of een andere persoon die de site bezoekt via het internetaccount van de koper.

17. Diversen

17.1. colorFabb BV is gevestigd te (5951DK) Belfeld, Bremweg 7 en is geregistreerd bij Kamer van Koophandel Venlo onder ondernemingsnummer 53498607. Alle correspondentie met betrekking tot deze algemene voorwaarden dient u te sturen naar colorFabb BV op het hierboven vermelde adres of het adres op de vermelde plaats in deze algemene voorwaarden.

18. Privacybeleid

18.1.Voor ons privacybeleid leest u onze pagina over privacybeleid, klik hier

19. Inwerkingtreding

19.1. These terms and conditions will enter into force as of 01-12-2015. They have been lodged on 01-12-2015 with the Chamber of Commerce in Roermond number 53498607.

Back to top